Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 268/17.11.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика,
катедра „Обучение по математика и информатика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по… /Методика на обучението по математика/ - един;

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии,
Катедра по руска литература:

 • 2.1. Филология /Руска литература на XIX – XX век/ - един,
  Изисквания към кандидатите: завършена бакалавърска или магистърска степен по руска, българска или славянска филология, да имат добра степен на владеене на руски език;

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ, чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски” . Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/ ,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
 • свидетелство за съдимост,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.