Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 243/19.10.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по начална и предучилищна педагогика,

катедра „Социална педагогика и социално дело“:

 • 1.2. Педагогика /Обща и социална педагогика/ - един,
 • 1.2. Педагогика /Социална педагогика/ - един;

катедра „Музика“:

 • 8.3. Музикално и танцово изкуство /Виртуални студийни технологии, Миди технологии и Виртуални студийни инструменти/ - един;

катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.2. Педагогика /Начална училищна педагогика и Дидактика на български език и литература/ - един,
 • 1.3. Педагогика на обучението по математика в началните класове – един;

 

за нуждите на Стопански факултет,

катедра „Статистика и иконометрия/:

 • 3.8. Икономика /Приложение на изчислителната техника в икономиката/ - един;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии,

катедра „Романистика“:

 • 2.1. Филология /Съвременен румънски език/ - един;

катедра „Класическа филология“:

 • 2.1. Филология /Унгарска литература/ - един;

катедра „Езици и култури на Източна Азия“:

 • 2.1. Филология /Японски език и култура/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет,

катедра „Биофизика и радиобиология“:

 • 4.3. Биологически науки /Биофизика/ - един;

катедра „Биотехнология“:

 • 5.11. Биотехнологии /Биотехнологични производства/ - един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация,

катедра „Физикохимия“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по химия/ - един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика,

катедра „Геометрия“:

 • 4.5. Математика /Геометрия/ - двама;

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация,

катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгоиздаване – учебна практика/ - един,
  с изисквания към кандидатите: научни публикации в направлението; професионален опит в областта на книгоиздаването минимум 5 години; редакторски и организационни умения; умения за работа в екип; владеене на специфичен издателски софтуер;

 

за нуждите на Департамент за езиково обучение,

катедра „Български език и специализирано обучение на чужденци“:

 • 2.1. Филология /Съвременен български език/ - двама,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ, чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски” . Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/ ,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
 • свидетелство за съдимост,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.