Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Нервни болести) - един, обявен в ДВ, бр.7/20.01.2017 г.

   
Кандидати: д-р Росен Александров Икономов, дм
  д-р Велина Неделчева Гергелчева. дм

 

Материали:

Резюмета на научните трудове на д-р Росен Александров Икономов, дм

Резюмета на научните трудове на д-р Велина Неделчева Гергелчева, дм

Рецензии:

Становища: