Начало / Университетът / Центрове / Център за дистанционно обучение / Прием в МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА "Информационни и комуникационни технологии в образованието"

   

Първата акредитирана магистърска програма на Софийския университет в дистанционна форма на обучение – „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието” обявява прием за учебната 2017-2018 година.

Магистърската програма е интердисциплинарна по своя характер. Обучението в нея се осигурява от преподаватели-специалисти в различни научни области като педагогика, информатика и информационни технологии, методика на обучението. Тя е създадена в резултат от мащабно национално изследване на потребностите от обучение в тази област на учители, директори, педагози и е съгласувана с аналогична програма на Институт по образованието, University Colleague of London (UCL).

Магистърската програма в двусеместриалния си вариант е предназначена за специалисти – бакалаври, завършили педагогически специалности и/или придобили учителска правоспособност:

  • учители (бъдещи и настоящи) от всички степени и етапи на образованието – начално, основно, средно и висше
  • преподаватели от различни форми на продължаващото образование
  • педагогически съветници и ресурсни учители
  • ръководни кадри в сферата на средното образование
  • професионалисти от научни институти
  • консултантски организации и фирми, предлагащи услуги в сферата на обучението и новите технологии.

Магистърска програма „ИКТ в образованието“ за специалисти се предлага в две форми на обучение: редовна и дистанционна. Трисеместриалната програма за неспециалисти се предлага само в задочна форма на обучение.

Завършването на магистърската програма води до придобиването на професионална квалификация: Магистър по педагогика – Информационни и комуникационни технологии в образованието.

Процедурата и сроковете за кандидатстване в магистърската програма "ИКТ в образованието" ще бъдат обявени допълнително на уеб сайтовете на Софийския университет и на Факултета по педагогика през месец август 2017 г.

Повече за програмата можете да научите от информационната брошура .