Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Следдипломна квалификация / Основни понятия и правила при работа с радиоактивност

   

Курсът е предназначен за широк кръг от хора, които не са специалисти в областта на ядрената химия, но работата им е свързана с използването на открити или закрити източници на йонизиращи лъчения. Подходящ е за работещи в сферата на промишлената радиография, нуклеарната медицина, производство и анализ на радиофармацевтици, анализ на естествени и изкуствени радионуклиди.

Ще бъдат представени и дискутирани теми свързани с видовете йонизиращи лъчения, начините за детектирането им, влиянието на радиоактивността върху живите организми и заобикалящата ги среда. Също така ще бъде дадена информация за основни величини и мерни единици използвани при работа с йонизиращи лъчения, ефективни начини за оценка на дозовото натоварване и ефикасни методи за защита при работа в радиоактивна среда. Ще бъдат обсъждани алгоритми за правилно и надеждно планиране на експерименти и дейности с открити и закрити източници. Дават се основни насоки за действие на персонала при възникване на аварийна ситуация.

Обучението ще се придържа към високите академични стандарти, съчетани с практическа насоченост и индивидуален подход, изцяло съобразен с нуждите на участниците и се провежда от квалифицирани преподаватели по Ядрена химия от Факултета по химия и фармация към Софийски Университет. Продължителността на курса е 30 – 60 часа. След провеждане на консултация - в зависимост от интересите на всеки кандидат - се изготвя индивидуален план за обучение.

 

За контакти:

Проф. д-р дхн Р. Джингова: RDjingova@chem.uni-sofia.bg, 02 8161 298

Гл. ас. д-р Б. Тодоров: B.Todorov@chem.uni-sofia.bg, 02 8161 388, 0888 984 779