Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Отдел „Студенти“ е в годишен отпуск от 30.07. до 23.08.2024 г.

 

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

___________________________________________________________________________

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“, Историческият факултет обявява места за млади учени и постдокторанти с продължителност 12 месеца

  • Удължаване на срока за кандидатстване: 2 август 2024 г.

___________________________________________________________________________

Прием на магистри в Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2024 – 2025 година.

Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ обявява прием за магистри за учебната 2024 – 2025 година. Приемът ще се извършва само през електронна платформа на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg.

През електронната система кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система.
  2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование. (Кандидатите, които очакват издаване на диплома, подават сканирана академична справка, в която трябва да са отразени средният успех от семестриалните изпити с посочен хорариум на часовете и също така успехът от държавните изпити. Завършилите СУ „Св. Кл. Охридски“ подават само уверение със среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити, издадено от отдел „Студенти“ на факултета.
  3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
  4. Платена такса за участие в класирането (за всеки един изпит – 30 лв, заплаща се също от кандидатстващите без изпит.) Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и наличните варианти за внасяне на таксата. Внесената такста не се възстановява.

При регистрацията документите се прикачат по указания в системата начин. Регистрацията е успешна, когато кандидатът е получил генериран входящ номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класирането след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Електронната система за кандидат-магистри за магистърските програми на Исторически факултет ще бъде отворена от 12 август до 16 септември 2024 г. /17.00 часа/ (само за платено обучение – до 24 септември 2024 г. /17.00 ч./).

Изпитът за прием по държавна поръчка ще се проведе на 17.09.2024 г.

При въпроси може да се обръщате към г-жа Емилия Харизанова (тел. 02/9308 279) и д-р Елена Ценкова (тел. 02/9308 223) и на електронни адреси eharizanova@clio.uni-sofia.bg; eharizanova63@gmail.com и etsenkova@admin.uni-sofia.bg

___________________________________________________________________________

 

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________