Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 14

   
Годишник, том 14

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 95 (14)

2006

 

София, 2009

 

Настоящият том 95 (14) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международния научен симпозиум “Византия и славяните” по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”, проведен в град София, Централната сграда на СУ “Св. Климент Охридски”, 12 - 14 май 2006 г. Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 95 (14), 96 (15).

 

 

Съдържание

 

МЕЖДУНАРОДEН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
ВИЗАНТИЯ И СЛАВЯНИТЕ

 

Списък на участниците VIII
Съпътстваща програма XXII
Организационен комитет и спонсори XXIII
   
Официално откриване на научната конференция  
   
Аксиния Джурова. Между завета и реалността (встъпително слово) 3
   
Приветствия от:  
   
Негово Светейшество Максим, Патриарх Български 13
Георги Бакалов 16
Петер Шрайнер 18
Хараламбос Папастатис 20
Христо Темелски 21
Епископ Христо Пройков 23
   
Пленарно заседание  
   
Ihor Ševčenko. On the Western, Rather than Byzantine, Roots of Old Church Slavonic “Mošti” (Relics) and “Pričestenije” (Communion) 27
Васил Гюзелев. Някои византийски и поствизантийски извори за покръстването и християнизацията на българите 33
Peter Schreiner. Les bibliothèques grecques à Constantinople pendant la période ottomane (XVe – XVIe siècles) 41
Геннадий B. Попов. Древнейшая русская икона древнейшего болгарского святого (московский образ преподобного Иоанна Рыльского, XVI века) 47
Aurelio Rigoli. Italy of Cultural Assets 51
Vassilis Katsaros, Charalambos Papastathis. Enthymesseis (Memories) and Semiomata (Historical Notices) in Monastery Codices 57
   
Секция “Византия и славяните:
Моделът - приемственост и развитие”
 
   
Павел Георгиев. “Седем племена” (҅επτὰ γενεαί) – самоназвание или административен термин? 63
Александар Атанасовски. Византиja и словените од Македониja во VII век 77
Srđan Pirivatrić. Partitio Romaniae and Partitio Imperii. Stefan Dušan and Ivan Alexander in the Byzantine Civil War of 1341–1354 89
Веселин Хаджиангелов. Новооткрита ранновизантийска базилика на обект „Шишманово кале” при гр. Самоков (научно съобщение) 101
Йоанис Теохаридис. Появата на комитопулите: сравнителен историографски преглед 107
Стоянка Кендерова. Палеографски особености при изписването на балканските топоними в “Географията” на Ал-Идриси (ХII век) 113
Rossina Kostova. Settlement Patterns on the Byzantino-Bulgarian Periphery: the North Part of the West Black Sea Coast 8th to 11th c. 129
Албена Миланова. Българският средновековен град около 1000 година 147
Живко Жеков. Проблемът καβαλλαρικά θέματα 167
Pedro Bádenas. L’idée impériale russe et l’image de Byzance après la conquête de Constantinople 173
Buket Bayri. Byzantium, the Union of Churches, Bulgaria and the Ottomans through the Case Study of the Neo-martyr George of Adrianople, 1437 (bhg 2160) 183
Михаил Раев. Переяславец на Дунав – мит и действителност в речта на княз Светослав в “Повесть временных лет” 193
Константин Тотев. Ампули кутрувии с изображения на св. Димитър и св. Богородица от България 205
Диана Косева. Триптиси поменици от Арбанаси 217
Василка Тъпкова-Заимова, Костадинка Паскалева. Между Солун и Търново. Още за култа и иконографията на свети Димитър 249
M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo. Documents concernant la chiesa greca dans la bibliothèque du Museo Correr de Venise 265
Ѓорги Поп-Атанасов. Професор Владимир Мошин како византолог 295
Христо Темелски. Към въпроса за името (патрона) на средновековния Батошевски манастир 299
Росен Милев. Епископ Вулфила (311–383), готите и източната църква 307
Елена Костова. Към въпроса за поземлените отношения в Мелник през ХIV в. “Mелнишкият модел” в уреждането на поземлената собственост през ХIV в. 313
   
Секция “Византия и славяните:
Дългото сбогуване със себе си”
 
   
Annamaria Amitrano. Etnostoria: una nuova disciplina 325
Емил Трайчев. Културните измерения на християнската вяра 329
Юми Ниномия. Пацифисти при славяните и Япония 337
Росен Р. Малчев. Християнство и фолклор на юг от Бачковския манастир 341
Константин Рангочев. Особености на фолклорното християнство: цар Иван Шишман/свети Димитър/Касъм ефенди в Самоковско 351
Giorgio Fedalto. Le difficoltà del cristianesimo in Bulgaria. Vescovi della chiesa Bulgara uniti alla chiesa di Roma 359
Снежана Ракова. Византийско-славянската историческа традиция в хронографите от ХVI–ХVII век 373
Красимир Станчев. Франческо Соимирович и началото на
новобългарската историография
379
† Иоанна Д. Списаревска. Павликяните в светлината на релациите и кореспонденцията на видни български католически дейци от ХVII век 391
   
Илюстрации 399