Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 11

   
Годишник, том 11

Годишник

на

Софийския университет

"Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски

проучвания "Иван Дуйчев"

Том 92 (11)

2002

 

София, 2003

 

Настоящият том 92 (11) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" включва материалите от Международния научен симпозиум "Славянските светии в историята на християнската църква", проведен в София от 14 до 16 юли 2000 г. Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 91 (10), 92 (11). Запазена е практиката, започната от Том 90 (9), в края на всеки том да присъства рубрика "Избрани медиевистични издания", в която се представят стойностни проучвания в тази област.

 

Съдържание

Международен научен симпозиум,

посветен на двехилядигодишнината от Рождество Христово

 

СЛАВЯНСКИТЕ СВЕТИИ В ИСТОРИЯТА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

 

IV секция: Славянските светии в историята на Християнската църква

Николай Овчаров. Българските лица на св. Димитър 13
Даринка Караджова. За св. Параскева (Петка) и някои въпроси около култа 21
Стоянка Кендерова. Исус Христос и Дева Мария, представени в исляма 39
Йосиф Мороз. Иконографията "Богородица, прободена с меч" като символ на жертвоприношение и саможертва 51
Теодора Георгиева. Богородица с Младенеца - една необичайна интерпретация 61
Константин Рангочев. Светци и святост в Самоковско 67
Румяна Павлова. Светите мъченици Борис и Глеб 75
Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова. Другите авторитети: слова против магьосници и баячки в дамаскинарската традиция 81
Юми Ниномия. Женските образи в дамаскините и паралелите им в Япония 101
Галин Георгиев. Светци-свирачи у българи и сърби. Митични прототипи на традиционната инструментална музикална дейност 105
Асен Чилингиров. Църквата "Св. Герман" до Преспанското езеро и проблемът за нейния патрон 117
Казимир Попконстантинов, Росина Костова. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни 155
Галина Вълчинова. "Вяра" и "нация" в два разказа за пренасяне на мощите на св. Параскева /Петка/ Епиватска, (1641) 169
Ralitsa Lozanova. Images of Slavic Saints in Moschopolis and Vithkuqi /Albania/ 177
Виолета Нешева. За църквата Св. Параскева /Петка/ Търновска в Старопрестолния Търновград  
   
Кръгла маса: Автентичността на Завета на св. Йоан Рилски 203
   
Официална хроника  
   
Аксиния Джурова. Предложение за присъждане на почетна степен "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на проф. д-р Александър Младенович (началник на Археографското отделение към Народната библиотека на Сърбия в Белград, член кореспондент на САНУ) 217
Александър Младенович. За една обща особеност на стария църковен и книжовен език у сърбите и българите - Слово, произнесено при удостояването му с титлата "Почетен доктор" на СУ "Св. Климент Охридски" 221
   
Varia: Приноси, открития, новости  
   
Тома Томов. Към въпроса за маршрута на Стефан неман по време на похода му през 1189 г. 229
Тома Томов. Кондофрей - един интересен топоним в долината на Горна Струма 251
Dimitar Mollov. Some aspects of the concept of Venice as a city established on saints'relics in the earliest Venetian chronicles /11th-12th c./ 259
Благовеста Иванова. Исторически насоки в изследването на възрожденския портрет от XVIII и първата половина на XIX век в България 273
Ралица Лозанова. Средновековни стенописи в църквата в село Любонйе (Албания) 303
Мария Костова. За проф. Борис Геров и неговия архив и книги, дарени на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" 307
   
Избрани медиевистични издания /Вася Велинова, Румен Бояджиев/ 311
   
Илюстрации 323