Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Допълнителни разпоредби

   

§ 1. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание или не се изплаща възнаграждение.

§ 2. На определените със заповед на Ректора квестори, неявили се на съответния конкурсен изпит, не се изплаща трудовото възнаграждение за съответния ден и размерът на добавката от собствени средства на Университета за период от един до три месеца.

§ 3. Определените със заповед на Ректора председатели на изпитни комисии остават ангажирани до окончателното приключване на съответния изпит, включително и в периода, определен за идентифициране на писмените работи от кандидатите.

§ 4. При неспазване на срока за предаване на проверените и оценени писмени работи за дешифриране и техническо обработване се налагат санкции на председателя на съответната изпитна комисия.

§ 5. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентските документи или да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.

§ 6. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 27 август. След тази дата молби и жалби не се приемат. Към молбите се прилагат необходимите документи - оригинал и фотокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските молби и жалби в съответствие с настоящия Правилник и със Закона за висше образование.

§ 7. До 31 август се разглеждат постъпилите молби от неприети кандидати: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в Софийския университет и един от тях е приет за студент. В тези случаи кандидатите трябва да са положили успешно кандидатстудентските изпити. В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност, за която имат състезателен бал равен или близък до бала на последния класирал се в специалността кандидат.

§ 8. Процедурата за попълване на незаети след окончателното класиране места се определя от условията на настоящия Правилник и по решение на Централната комисия по кандидатстудентската камапания.

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 6 от 28.02.2007 г.