Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Записване на новоприетите студенти

   

Чл.39. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора най-късно до 24 август. (2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права. (3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл.40. При записването си новоприетите студенти представят: 1. Диплома за завършено средно или колежанско образование, която се съхранява във факултетната канцелария до края на следването; 2. Лична карта; 3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра; 4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец); 5. Квитанция за платена такса за обучение; 5.1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса. 5.2. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл.41. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.