Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Образуване на състезателен бал

   

Чл.24. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (Приложение 2).
(2) При образуване на състезателния бал участва по-високата оценка от държавните зрелостни изпити и от задължителната подготовка. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
(3) Когато балът се образува с оценка по чужд език, участва най-високата оценка по чужд език от дипломата за средно образование (без оценките от профилираната, професионалната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка).
(4) Ако кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
(5) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпитите от предварителната и основната кандидатстудентска сесия, в балообразуването участва по-високата оценка.
(6) Кандидатстващите по чл. 14, ал. (3) образуват състезателен бал от средния успех от държавните изпити и средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено колежанско образование.

Чл.25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия, биология, български език и литература, руски език, испански език, английски език и философия се признава оценка отличен (6,00) от съответния конкурсен изпит.
(2) На първенците от националните олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5,00), тази оценка се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и важи за балообразуването само за специалностите във Физическия факултет. За специалностите във Факултета по математика и информатика се признават оценки не по-ниски от мн. добър (5,00) само от националните олимпиади по математика и информатика * .
(3) На първенците от националните олимпиади по химия, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по химия, физика и математика и важи за балообразуването само за специалностите в Химически факултет.
(4) На първенците от националната олимпиада по биология, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за балообразуването за специалностите в Биологическия факултет.
(5) Оценките от олимпиадата по информационни технологии се признават за резултат от кандидатстудентския изпит по математика и важи за балообразуването само за специалностите в Физическия и Химически факултет.

Чл.26. (1) На кандидат-студентите, завършили НГДЕК и защитили дипломна работа с оценка отличен (6,00) в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит по съответния предмет, при условие, че средният успех от дипломата е не по-нисък от мн. добър (5,00) (това не се отнася за учениците от профил “Български език и литература”).
(2) До шест кандидат-студенти, защитили дипломна работа с оценка отличен (6.00) в профил “История”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит за специалностите в Историческия факултет. При равни резултати от защитата, окончателното класиране се извършва въз основа на състезателен бал, формиран от общия успех от дипломата за средно образование и оценките по история и български език и литература от дипломата.
(3) На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка отличен (6,00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по философия за специалностите Философия, Културология и Социология.
(4) На завършилите НПМГ и положили зрелостен изпит пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски” с оценки, не по-ниски от отличен (5,50) по математика, мн. добър (5,00) по география и физика и мн. добър (4,50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от писмения изпит по съответния предмет, при условие че средният успех от дипломата е не по-нисък от мн. добър (5,00). Получените оценки от зрелостните изпити по биология и химия не се признават за специалност Медицина.

Чл.27. (1) Класиралият се на първо място в националното състезание по История и цивилизация ползва правото на положен кандидатстудентски изпит по история на България, валиден при балообразуването само за специалностите на Историческия факултет.
(2) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от мн. добър (5,00) на националното състезание по физика и на Турнира на младите физици, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по физика.
(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4,50) на националното състезание по Природни науки и екология и на националното състезание по Химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден само за специалностите от Химическия факултет.
(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4,50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологическия факултет.

Чл.28. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 26, ал. (2), (3) и чл. 27, ал. (1) могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.
(2) Правата по чл. 25 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 26 и чл. 27 се ползват в годината на завършване на средното образование.
(3) Ако кандидат-студентите по чл. 25, ал. (2), (3) и (4) , чл. 26, ал. (4) и чл. 27, ал. (2), (3) и (4) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити (предварителна и/или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Чл.29. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:
1. Издържали успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове.
2. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование (вж. Приложение 2).
3. Неявили се и неиздържали устния изпит по проверка на говорно-комуникативните способности за специалности, за които се изисква такава проверка съгласно чл. 15, ал. (2), т. 8.
4. Получили оценка слаб (2,00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.
5. С анулирана писмена работа по чл. 20, ал. (5), (6) и (7) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити и независимо от това кога е анулирана работата – на предварителната или на редовната кандидатстудентска кампания.
6. Завършилите колежи, на които липсва една от балообразуващите оценки в дипломата за завършено колежанско образование или нямат необходимата квалификация (Приложение 4).

* Решение от заседание на Академическия съвет, проведено на 23.05.2007 г. (Протокол № 9)