Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Растителни биотехнологии

   

Ръководител: доц. д-р Женя Йорданова
тел. 02 8167 264
e-mail: jiordanova@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Детелина Петрова
тел.: 02 8167 272
е-mail: detelina@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

Магистърската програма по “Растителни биотехнологии” е предназначена за завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления Биологични науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: – биология и химия, география и биология, Медицина, Аграрни науки и ветеринарна медицина. Тя се изпълнява по учебен план и програми, по единни изисквания и обща учебна документация, одобрени от Факултетския съвет на Биологическия факултет и утвърдени от Академичния съвет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Магистърската програма по “Растителни биотехнологии” по настоящия модел действа от 2001 г.

Завършилите специалността са подготвени за:

Магистрите, завършили специалността “Растителни биотехнологии” могат да работят като експерти, изследователи и консултанти в различни образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната физиология и биотехнология.

Завършилите магистърската програма студенти могат да се реализират като експерти, изследователи и консултанти в държавни, кооперативни и частни фирми и лаборатории, които имат отношение към използването на растителни ресурси (растителни тъканни и клетъчни култури) и биотехнологични методи (ин витро размножаване; рекомбинантни ДНК технологии и др.) за работа с тях.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

А. (общи изисквания – знания и умения)

Студентите, завършили магистърска програма “Растителни биотехнологии” придобиват знания и практически умения относно прилагане на класическите и най-нови технологии за работа с растителни обекти.

Б. (специални изисквания – знания и умения)

Студентите от тази специалност придобиват знания за класическите и съвременни изследователски методи в растителната физиология и биотехнология, усвояват умения за работа в специализирани лаборатории за растителна биотехнология и с нова изследователска апаратура, за работа в екип. Дипломираните магистри придобиват знания и умения за оформяне и изпълнение на научни проекти, в областта на растителните тъканни и клетъчни култури, ин витро размножаване, регенерация, мутагенеза и методи за трансформация при растенията.

В. (професионални знания и умения, характерни за специалността)

Магистрите, завършили специалността “Растителни биотехнологии” придобиват професионални знания и умения за работа с: основните типове ин витро култури, тяхното приложение и изследване на физиолого-биохимичната им активност; практическите аспекти на клоналното микроразмножаване на растенията; ин витро размножаване на лечебни растения и синтез на биологично-активни вещества; култивиране на микроводорасли и познания за физиолого-биохимичните им особености; ДНК технологии при растенията; криоконсервиране на растителни обекти.