Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 5

   
Годишник, том 5

Годишник

На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за

Славяно-византийски проучвания

"Иван Дуйчев"

Том 86 (5)

1992-1993

 

София, 1995

 

600 години от битката на Косово поле

(1389-1989 г.)

Материали от българо-югославския симпозиум 24-26 октомври 1989 г., София

 

Съдържание

 

Предговор (Христо Матанов) 7
Sima Ćirković. Kosovska bitka u svetlu najnovijih istraživanja (Istoriografski osvrt) 9
Петър Ангелов. Идеята за етническата близост между българи и сърби в навечерието на османското завоевание 19
Božidar Ferjančić, Ljubomir Maksimović. Vizantija i turci u vreme Kosovske bitke 27
Васил Гюзелев. България в папската политика на Балканите през 1352-1396 г. 41
Rade Mihaljčić. Kosovska legenda kao istorijski izvor 51
Христо Матанов. Регионални особености на християнско-османския двубой във времето на Косовската битка 59
Василка Тъпкова-Заимова. Отражение на османското нахлуване в писмената традиция на св. Димитър Солунски 71
Христо Димитров. Унгария и турското настъпление през 1389 г. 79
Иван Билярски. Сведения за сръбски княз в писмовник от ХІV столетие 87
Иван Тютюнджиев. Българската анонимна хроника от ХV в. за битката при Косово поле от 1389 г. 91
Miroslav Pantić. Kosovska bitka u srpskoj narodnoj književnosti 95
Димитър Ангелов. Миналото на сърби и българи в "Стематографията" на Христофор Жефарович 105
Сретен Петковић. Лик кнеза Лазара у српском сликарству од ХІV до почетка ХVІІІ века 113