Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

Срок за подаване на документите: от 02.05.2023 г. до 12.05.2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002- 0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по чл. 68

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 по чл. 68, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение

Провеждане на експериментални изследвания по научно- изследователска задача

„Изследване на природни сърфактанти и структуриращи агенти“

3. Необходимо образование

Магистърска степен в едно от професионално направления: 4.2 Химически

науки; 5.10. Химични

технологии; 5.12.

Хранителни технологии;

7.3. Фармация

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R1
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания по научно-изследователска задача „Изследване на природни сърфактанти и структуриращи агенти“
брой работни часове в месеца до 100 ч.
допустим брой часове на ден до 8
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 12.50 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 10.52 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен пакет 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: Документите ще се подават само електронно. При подаването на документите се предоставят сканирани оригинали на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка.

 

Документи се подават от 02.05.2023 г. до 12.05.2023 г. до Иво Петров, на имейл адрес ip@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията;
 2. На 15.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати;
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 17.05.2023 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.