Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № BG-RRP-2.004-0008 „МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ /SUMMIT/

   

Срок за подаване на документите: от 7.04.2023 г. до 11.04.2023 г.

 

ОБЯВА за попълване състава на екипа за ИЗПЪЛНЕНИЕ на ДОГОВОР № BG-RRP-2.004-0008 „МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ /SUMMIT/ ПО ПРОГРАМА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧРЕз НАУКА И ИНОВАЦИИ, СТЪЛБ 2 „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

 

Договор № BG-RRP-2.004-0008 „Маркер за иновации и технологичен трансфер“ /SUMMIT/ по Програма за ускоряване и технологичен трансфер за възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Национален план за възстановяване и устойчивост набира експерт с висше образование, който да изпълнява следната позиция в екипа на проекта:

1. Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Счетоводител“
2. Функции в екипа за изпълнение

1. Счетоводно обслужване на проекта;

2. Обработка на счетоводни документи;

3. Изготвяне на месечни ведомости за заплати.

3. Необходимо образование Завършено висше образование в областта на счетоводство/финанси
4.

Необходима експертиза

 

Комуникативни умения и работа в екип: да работи самостоятелно и в екип, инициативност, комуникативност.

Познаване на българското данъчно законодателство.

Личностни изисквания: отговорност, инициативност, прецизност, дискретност и лоялност.

Минимален стаж и професионален опит – стаж най-малко 5 години опит.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Счетоводител”
Функции по проекта Счетоводно обслужване по проекта
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 350 лв.
Брой месеци по проекта 39
Брой часове на ден

2

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломата. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 7.04.2023 г. до 11.04.2023 г. на email адрес summit@uni-sofia.bg .
Лице за контакт Владислава Крумова, тел. 0876 954229.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 12.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 12.04.2023 г.
  4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.