Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Функционални материали“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, 3.1. Научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области

   

Срок за подаване на документите: от 27.03.2023 г. до 02.04.2023 г.

 

Научна група „Функционални материали“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 2 изследователи, които ще бъдат назначени на позиция установен изследовател, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател, R4 Установен изследовател, R4
2. Функции в екипа за изпълнение Извършване на теоретични и изчислителни научни изследвания в областта на материалите за чисти технологии Извършване на експериментални изследвания – синтез и характеризиране на материали с приложение в чистите технологии и енергии
3. Необходимо образование Висше, Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки;4.2 Химически науки Висше, Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки
4. Необходима експертиза Експертиза по Теоретична и изчислителна химия. Публикации (поне 10) в областта на материалознанието Публикувани научни статии (поне 10) в областта на синтеза и характеризирането на функционални материали с приложение в чистите технологии

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател R4 Установен изследовател R4
Функции по проекта Установен изследовател, провеждащ теоретични и изчислителни изследвания в областта на материалите за чисти технологии Установен изследовател, провеждащ експериментални изследвания – синтез и характеризиране на материали с приложение в чистите технологии и енергии
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2250 лв. 2250 лв.
Брой месеци по проекта 40 36
Брой часове на ден 4 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 27.032023 г. до 02.04.2023 г. на имейл адрес tspassov@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 4.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 5.04.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: 028161236 (tspassov@chem.uni-sofia.bg)