Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Публикации

   
  • Dale F. Eickelman. To Remain Part of Public Consciousness, "Tradition" Must Be Continuously Reworked, CAS Newsletter 2022–2023, pp. 27–29.
  • Simeon Evstatiev. Religion and Culture, CAS Newsletter 2022–2023, pp. 35.

По-голямата част от текстовете в него представят резултатите от изследванията, осъществени в рамките на проекта "Религия и публичност: интердисциплинарни подходи" на Центъра за изследване на религиите. И двамата съставители имаха централна роля в неговата реализация. Освен участници в проектния екип, автори на студии са и други изявени учени от САЩ, Русия и Гърция, които работят в областта на изследванията на религиите с фокус върху Източна Европа и най-вече върху Балканите.

CIR 2

Публикацията представя резултатите от емпирично изследване, което е проведено от авторката и екип от докторанти като част от международния изследователски проект "Религия и публичност. Интердисциплинарни подходи" на Университетския център за изследване на религиите.
Предмет на изследването е едно извънредно сложно и интригуващо явление – възвръщането на публичната роля на религията в посткомунистическа България. Някои очевидни характерни черти на този процес свидетелстват, че той има свои специфики в сравнение с постсекуларизацията в страните от Западна Европа и Северна Америка. Именно поради това изследвания от рода на това на проф. Кръстева са толкова оправдани. Най-общо казано, то се занимава с явление, което авторката нарича "посткомунистически постсекуларизъм" и което според нея се състои в политизация на религията и "религионизиране" на политиката. В книгата се описват и анализират различните форми, в които се осъществяват тези процеси. По-конкретно – позициите и дейностите на политическите партии в България с оглед на ролята на религията в българското общество. Те са изследвани чрез анализ на медийни публикации и интервюта с представители на политически партии.

 

 

CIR 4

Статиите са изготвени въз основа на изследователската работа на техните автори в рамките на проекта "Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите", реализиран от Центъра за изследване на религиите през акад. 2009 – 2010 г. В създаването на сборника участваха утвърдени и млади преподаватели, както и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, Философски факултет, Исторически факултит и Богословски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

CIR 1

 

ОТЗИВИ

Религия и секуларност в Източна Европа
Проф. дфн Нонка Богомилова
сп. Nota Bene, 2023/59

За секуларизма и религиите
Доц. д-р Марио Маринов
Социологически проблеми 2022 54/2 сс. 631-634