Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / София Пламенова Димитрова, Философски факултет

Он-лайн в електронна платформа MS Teams на следния линк: Click here to join the meeting

Публична защита на докторант на свободна подготовка СОФИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА по професионално направление 3.2. Психология, Клинична психология.

Тема на дисертацията: „Особености на когнитивния модел при социална тревожност“.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: