Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г.

   

Единствен кандидат д-р Явор Георгиев Григоров, д.м.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.