Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ас. Георги Иванов Георгиев, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Георги Иванов Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Методически модел за прилагане на мобилни технологии и апликации в обучението по музика“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева-Боянова – СУ “Св. Климент Охридски”

Авторефератна български език ; на английски език

Рецензии:

проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева-Боянована български език ; на английски език

проф. дн Марияна Николаева Булева-Петрована български език ; на английски език

Становища:

доц. дпн Милен Замфиров Замфиров на български език ; на английски език

проф. д-р Ангелина Петрова Петрова на български език ; на английски език

проф. дн Явор Светозаров Конов на български език ; на английски език