Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Роксана Валериева Трифонова, Философски факултет

Ректорат, Огледална конферентна зала

Публична защита на Роксана Валериева Трифонова, редовен докторант за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС – Външнотърговска политика на ЕС) с дисертационен труд на тема: „Външнотърговските отношения между Европейския съюз и Русия – стратегическо партньорство или студен мир“.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мариета Христова Рабохчийска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: