Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Петър Захариев Добрев, Исторически факултет

Ауд. 37 – Ректорат, Южно крило, ет. 2

Защита на докторска дисертация на тема: Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвремена балканска история – Социална история на Балканите XIX-XX век). Задочен докторант към Катедрата по история на Византия и балканските народи.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Янчев

Автореферат

Рецензии:

Становища: