Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

   

Срок за подаване на документите: от 03 до 14 декември 2018 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен) и изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Oхарактеризиране и качествен контрол на продукти" Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Разработване на нови продукти и технологии"
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии; 7.3. Фармация Магистърска степен в едно от професионално направления: 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии; 7.3. Фармация
4.

 

Необходима експертиза

 

Публикувани поне 3 научни статии в областта на дисперсните системи Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта на дисперсните системи
5. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като химик или изследовател Поне 3 години трудов стаж като химик или изследовател

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен проект 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 03.12.2018 г. до 14.12.2018 г. всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа на адрес:

бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат- южно крило, етаж 1, кабинет 20

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 18.12.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 20.12.2018 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Бистра Петрова

Ректорат - южно крило, стая 20
тел: +359 2 9308541
мобилен: +359 878 254 191
е-mail: bpetrova@admin.uni-sofia.bg