Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства), обявен от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ, бр.50, 2018 г."

   

Кандидат: доц. дпн Моника Борисова Богданова

Приключила процедура - доц. дпн Моника Борисова Богданова не е избрана за професор

 

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Отговори на доц. дпн Моника Богданова във връзка с рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства), обявен от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ, бр.50, 2018 г." - виж тук