Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Център за компетентност: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   
EU
OP_NOIR

Обща стойност: 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско и 3 568 658.28 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.03.2018 г.

Край: 30.11.2023 г.

 

Стартираща пресконференция

Страртиращ семинар на ЦК „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, 24 октомври 2018 г. [ Покана ] [Видео] [Снимки]

Прессъобщение

БНР-репортаж

Вестник Труд - топ тема

 

Стратегическата цел на Центъра за компетентност е да концентрира научна експертиза, компетенции и необходимата научна инфраструктура за извършване на пазарно ориентирани изследвания, фокусирани към устойчиво използване на националните биоресурси за разработване на иновативни продукти с висока добавена стойност и възможности за комерсиализация на резултатите в активно сътрудничество с МСП и други заинтересовани компании.

По-голямата част от лечебните растения и билки се изнасят като суров материал извън България. Поради това стратегически приоритет на проекта е създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност в рамките на националната икономика. Благоприятно обстоятелство е значително по-ефективния и бърз трансфер на лабораторните технологии и иновации в тази област към микро и малки компании с по-малки производствени мощности отколкото при други производства. Това е област, в която задълбочените изследвания на традиционните знания от етномедицината и етнофармацията се съчетават с най-модерните фундаментални научни изследвания и използването на съвременни технологии.

Координатор на проекта е Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН с партньори Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Проектът цели ефективно използване на националните ресурси от лечебни и ароматични растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и прилагане на зелени технологии за създадаване и предлагане на индустрията на иновативни продукти и технологии, което ще създаде условия за устойчив растеж на биоикономиката на страната и извън нея. Планираните действия могат да се формулират като „Интелигентно оползотворяване на българското биоразнообразие за икономическо развитие и устойчив растеж“ и са в тематичната област на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“, в следните направления: а) Методи за чисто и екологично съобразно преработване на лечебни и ароматични растения и агробио-отпадъци и за производство на хранителни добавки, козметични продукти и лечебни фитопрепарати; б) Разработване на лекарствени кандидати и лекарствени форми, базирани на природни продукти; в) Нанотехнологии за формулировки в услуга на медицината; г) Козметични формулировки, базирани на природни продукти с приложение в лечебния туризъм.

Основните дейности по създаването на Центъра за компетентност са:

  • Организация и управление на проекта;
  • Изграждане, модернизиране и оборудване на Центъра за компетентност;
  • Организация и провеждане на независими НИРД;
  • Разпространение на резултатите, публичност и комуникация;
  • рансфер на знания и връзки с бизнеса.

Очакваните резултати от изграждането на Център за компетентност са: Концентрация на научен и финансов потенциал, и на съвременна научна инфраструктура в Център за компетентност за реализация на стратегическата цел; Разработване на зелени технологии и подходи за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели; Стимулиране и реална подкрепа на земеделски производители от различни райони, включително и икономически слабо развити, за култивиране на лечебни и ароматични растения като устойчив поминък; Активно опазване на растителното биоразнообразие в страната, чрез разработване на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяването му; Увеличаване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни конкурентни продукти, с пазарна реализация в страната и чужбина; Социална значимост – повишаване на качеството на живот чрез създаване на иновативни продукти от природен произход.