Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели и докторанти от Алма матер работят по проект за съвременни методи и методики в научните изследвания

   
Преподаватели и докторанти от Алма матер работят по проект за съвременни методи и методики в научните изследвания

Докторанти, млади учени и водещи специалисти от Философския факултет на Софийския университет работят успешно по два работни пакета по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”). Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова.

Участниците във фокус групите са от Философския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Геолого-географския факултет, Историческия факултет и Факултета по класически и нови филологии. В проекта участват 50 докторанти.

През първите шест месеца от работата по проекта, участниците са реализирали успешно различни дейности. По Работен пакет 2 екипът е направил обзори и анализи на теоретична литература, като съобразно областта, в която правят изследвания (европеистика, комуникации, реторика и други), те са анотирали и представили обобщени резултати въз основа на проучване на студии, статии, монографии, като са обхванали и доклади от национални и международни проекти и др.

Направен е и анализ на нормативни документи и теоретична литература по проблема. Те са достигнали до резултатите след анализ на корпус от закони и правилници, сайта на Софийския университет, сайта на Философския факултет и дейността на различни факултети от Софийския университет. Това е позволило да бъде направен възможно по-цялостен преглед и обзор и да се установят предимствата на работата с млади учени в посока институционализация на научното израстване на докторанти и млади учени.

Членовете на екипа по проекта са достигнали до синтезиране на изводи за състоянието на проблема според нормативната уредба. Участниците са отчели важността тя да се актуализира така че, във връзка с научното израстване на докторантите и младите учени, да се предоставят повече възможности за обучение за използване на методи и методики за изследвания, да работят в международни изследвания и конференции, да получават методическа помощ на равнище катедра, факултет, университет.

В рамките на Работен пакет 2 е направен и анализ на нормативната уредба, касаеща докторантското обучение на европейско ниво. Основният извод, който участниците са направили е, че вследствие на все по-засиленото сътрудничество между държавите-членки и академична мобилност се наблюдава постепенна хармонизация в практиките и качеството на докторанското обучение .

Във връзка с Работен пакет 3 са организирани фокус групи с докторанти, за да бъдат установени техните нагласи спрямо докторантското обучение. В резултат на работата са направени редица изводи. Един от тях е, че докторантите имат яснота относно организационните елементи по време на докторантурата и завяват, че е необходима компетентност по отношение на научната област и административния процес на преминаване през докторантурата, като констатират дефицити в това отношение от досегашния си опит. Има идентифицирана потребност не само от лекции, но и от работни групи, семинари и от засилване и на практическите елементи в обучението в образователната научна степен „доктор”. Докторантите са наясно относно процеса на обучение и неговата специфика и заявяват, че трябва да има фокус върху определено изследване. Те отчитат, че е от съществена важност да развият умения да бъдат изследователи и да има възможности за самоизява.

Работата по проекта ще продължи през следващите месеци с три семинара, посветени на качествените и количествените методи на изследване и на апробирането на елементи от научно изследване.