Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Обучение на Треньори за социалнопедагогически тренинг“

   

Следдипломна квалификация

„Обучение на Треньори за Социалнопедагогически тренинг“

 

 

Следдипломната квалификация се организира и провежда се от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по педагогика).

 

Програмата на обучението предлага практически подходи за развитие на уменията на специалисти да ръководят тренинг-групи и да организират тренинги за повишаване на социалната компетентност на служителите в организациите.

 

Участниците ще се запознаят със същността и технологията на провеждане на социалнопедагогически тренинг, с интерактивни методи и техники за работа с групи и с възможности за регулиране на процеса на групова динамика.

 

В резултат на обучението участниците ще могат да организират и провеждат тренинги, да конструират и оценяват програми за обучение, както и да консултират работодатели и служители по проблемите на обучението на персонала.

 

Програмата е подходяща за:

  • психолози, социални работници, педагози и други специалисти, работещи по проекти в неправителствени организации;
  • обучители в институции за неформално образование;
  • педагогически съветници в училище;
  • ръководители на образователни институции за деца и възрастни;
  • работещи в отделите „Човешки ресурси“ в бизнес организации;
  • експерти и специалисти от агенции за подбор и обучение на персонала;
  • кариерни консултанти.

 

Обучението е изцяло практически насочено. Протича в тренинг-група, като се стимулира учене чрез действие и преживяване и се използват ролеви игри, казуси, практически задачи, видеозаснемане и др.

 

Лектори в програмата са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, както и практикуващи специалисти с богат опит в провеждането на обучения на персонала от бизнес организации, неправителствени организации и училища.

 

Занятията са под формата на модули – веднъж месечно, целодневно, в събота и неделя.

 

В края на всеки модул по преценка на преподавателя се възлага задача за самостоятелна работа по проблематиката, която се изпълнява в следващия месец и след това се поставя оценка за модула.

 

Съдържание на обучението – 6 модула и 1 практикум

 

Модули:

­Задължителни:

1. Сензитивен тренинг (група за собствен опит)

2. Технология на социалнопедагогическия тренинг (групова динамика и същност на тренинг групите)

3. Дизайн на програми за обучение

4. Методи и техники за социалнопедагогически тренинг

5. Кариерно консултиране

 

Избираеми (избира се един от следните модули):

1. Общуване в тренинг-групата

2. Управление и разрешаване на конфликти

3. Лидерство и работа в екип

4. Управление времето и стреса

5. Управленски тренинг

6. Тренинг за развитие на социални умения на деца със СОП

 

Практикум (работа с група под супервизия) – участниците се включват в реален процес на водене на група и получават обратна връзка, за да усъвършенстват уменията си.

 

В Следдипломната квалификация е интегрирано специализирано обучение за Кариерни консултанти, насочено към придобиване на международнопризнат сертификат за кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF) - http://www.cce-global.org/GCDF

 

В края на следдипломната квалификация, при заявено желание, участниците ще получат и сертификата GCDF освен документа от СУ за професионална квалификация.

 

Начало на обучението: при формиране на група от минимум 12 участници

 

Продължителност: 1 година

 

Форма на завършване - защита на дипломна теза.

 

Успешно завършилите получават официално признат документ за следдипломна квалификация – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

За участие в обучението на педагогически специалисти се присъждат квалификационни кредити за повишаване на квалификацията.

 

Такса за един участник: 1350 лв. (с ДДС).

 

Възможно е плащане на две вноски – преди началото на курса и след преминаване на първите три модула.

 

Освен индивидуално от самия участник, таксата може да се плати от работодател, фирма или друга организация, като при необходимост се издава фактура.

 

Участниците, заявили желание да придобият международния сертификат за кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF), заплащат допълнителна такса от 100 лв. (без ДДС). Сертификатът се издава в САЩ със съдействието на Фондацията на бизнеса за образованието като представител на NBCC за България.

 

Зачисляването в специализацията става след изпращане на регистрационен формуляр и провеждане на интервю с кандидатите.

 

За повече информация:

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по педагогика

бул. Цар Освободител 15, каб. 56

д-р Симеон Сапунджиев – Инспектор СДК

e-mail: s.sapundjiev@fp.uni-sofia.bg

каб. 56, тел. 02/9308 337, 02/989 45 63

 

Ръководител на специализацията: доц. д-р Силвия Цветанска

За да заявите участие, моля попълнете регистрационния формуляр .