Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по испански език продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по испански език продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората Илона Петрова от гр. София изтегли вариант № 2 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по испански език.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 81.

Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

 

DSC_0204_600x400

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит кандидатите трябва да са овладели практически следния материал по граматика: глагол, образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола; съществително име, род и число на съществителното име, употреба на членната форма; прилагателно име, съгласуване на прилагателното със съществителното име, степени за сравнение, числителни: редни и бройни; местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни; наречие, степени за сравнение; съюз; предлог; понятие за изречение, видове изречения, състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение, съгласуване на подлога със сказуемото; видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно, видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.); пряка и непряка реч, съгласуване на времената.

DSC_0208_600x400

Времетраене на изпита - около 120 минути.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.