Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Одобрени проекти по фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски" 2009-2015 г.

   

2015 г.

I. ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

Име на проекта СУМА, лв
46-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, Ръководител: проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова 3000
Организиране на научен форум "15-та работна среща на разработчиците на deMon2к", Ръководител: доц. д-р Анела Иванова 3000
Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (7th BBCAC), Ръководител: проф. д-р Ирина Караджова 1500
Развитие и популяризиране на Лабораторията по Ядрен магнитен резонанс към ФХФ на СУ, Ръководител: доц. д-р Росица Николова 3000

 

II. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС:

Име на проекта СУМА, лв
Синтез на нови пери-двойнозаместени периленмоноимиди, Ръководител: доц. д-р Цветанка Чолакова 3078
Моно- и биметални нанокристали от злато и сребро като колоидни катализатори за псевдохомогенно каталитично разграждане на метиленово синьо, Ръководител: доц. д-р Пенка Василева 2900
Галият като терапевтично средство. Изследвания върху процесите на конкуренция между Ga3+ и Fe3+ в биологични системи, Ръководител: проф. д-р Тодор Дудев 2800
Синтез, биохимични и цитохимични изследвания на специфични инхибитори за Аминопептидаза А, Ръководител: доц. д-р Донка Ташева 2700
Нови методи за функционализиране на златни наночастици с протеини и биополимери за приложения в био- и нанотехнологиите, Ръководител: проф. д-р Цветанка Иванова 2700
Наночастици от типа “ядро/обвивка“ („core/shell“) – синтез, охарактеризиране, изследвания, Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров 2600
Адсорбция на H+ йони върху водна повърхност и зависимост на повърхностния електростатичен потенциал на електролитен разтвор от рН и йонна сила, Ръководител: доц. д-р Стоян Каракашев 2600

 

ІIІ. В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ:

Име на проекта СУМА, лв
Изработване на апаратура за измерване на капилярни сили и устойчивост, Ръководител: доц. дхн Константин Балашев 2000
Синтез и охарактеризиране на нов хибриден сорбент за твърдофазна екстракция на триазинови хербициди в повърхностни води, Ръководител: доц. д-р Иванка Дакова 1500

 

2014 г.

I. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС:

Име на проекта СУМА, лв
Нов подход за повлияване на противотуморната активност на цитостатици с използването на координационни нано-капсули, Ръководител: доц. д-р Анифе Ахмедова 3648
Дизайн на анодни материали за натриево-йонни батерии на базата на дефектни и азот-дотирани спрегнати въглеводороди, Ръководител: доц. д-р Галя Маджарова 3000
Синтез на нов клас противотуморни средства, производни на препаратите Fosbretabulin и Vorinostat, Ръководител: доц. д-р Огнян Петров 3000
Синтез и хроматографски отнасяния на нови полициклени хетероциклени съединения, Ръководител: доц. д-р Христо Чанев 3000

 

IІ. В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ:

Име на проекта СУМА, лв
Синтез и адсорбция на газове в метал-органични микропорести материали – MOFs, Ръководител: доц. д-р Георги Цветков 3300
Изследвания върху ефекти на лигандната структура при конструиране и свойства на „некласически” противотуморни комплекси, Ръководител: доц. д-р Галина Генчева-Кисьовска 3300
Синтез, охарактеризиране и приложение като лекарствени носители на взаимнопроникващи полимерни мрежи, Ръководител: доц. д-р Елена Василева 3000
Синтез и фотофизични свойства на N-хетероциклени карбенови комплекси, Ръководител: доц. д-р Росица Николова 2600
Синтез на нови флуоресцентни маркери за ДНК, Ръководител: доц. д-р Алексей Василев 2600
Синтез, охарактеризиране и приложение на сребърни наночастици и хибридни мембрани за определяне на Cr(III) и Cr(VI) във води, Ръководител: доц. д-р Пенка Василева 2600
Статични и динамични свойства на капилярен мост (КМ), Ръководител: проф. д-р Румен Цеков 2600

 

2013 г.

I. ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

Име на проекта, ръководител СУМА
45-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие ”Образователни стандарти и природонаучна грамотност”; Ръководител: доц. д-р Адриана Тафрова – Григорова 2866 лв.

 

II. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС

Име на проекта, ръководител СУМА
1.”Синтез на нов клас хетероциклени хидроксамови киселини като потенциални инхибитори на хистови деацетилази”; Ръководител: доц. д-р Огнян Петров 3000 лв.
2.”Синтез и приложение на флуорогенен субстрат за цито- и хистологично локализиране на Аминопептидаза А”; Ръководител: доц. д-р Донка Ташева 2800 лв.
4. „Екотоксикологично моделиране на смеси от замърсители на околна среда”; Ръководител: проф. д-р Стефан Цаковски 2800 лв.
3. „Синтез и охарактеризиране на ZnO нанокристали и модифицирането им със Ag наночастици с цел повишаване на фотокаталитичната активност”; Ръководител: доц. д-р Пенка Василева 2650 лв.

 

ІIІ. В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ

Име на проекта, ръководител СУМА
1. „Насочен синтез, структурни изследвания и антиоксидантна активност на полихидроксизаместени кумарини и стилбени”; Ръководител: доц. д-р Милен Богданов 2950 лв.
2. "Структурна организация и диелектрични свойства на вода на фазова граница с неполярна среда"; Ръководител: гл. ас. д-р Галя Маджарова 2950 лв.
3. „Аналитични методи за охарактеризиране на полимерна система за пренос на цисплатин”; Ръководител: проф. д-р Ирина Караджова 2700 лв.
4. „Получаване на нанопрахове с флуоресцентни свойства на основа на вградени в SiO2 производни на 4-хидрокси-бис-кумарини и на техни лантаноидни комплекси”; Ръководител: доц. д-р Мария Миланова

2650 лв.

 

 

2012 г.

І. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС (2500 лв.)

Име на проекта, ръководител
Охарактеризиране на нови възстановителни материали в денталната медицина, Ръководител: доц. д-р Константин Балашев вх. № 144
Адсорбция на нейонни повърхностно-активни вещества върху течни повърхности, Ръководител: гл.ас. д-р Николай Грозев вх. № 146
Стереоселективен синтез на енантиомерно чисти 1,2,3,4-тетрахидро-1-оксоизохинолин-4-карбоксилни киселини, Ръководител: гл.ас. д-р Меглена Къндинска-Йотова вх. № 134
Теоретични проучвания върху п-водородни връзки, Ръководител: гл.ас. д-р Валя Николова вх. № 136
Синтез, хроматографски и масспектрални отнасяния на производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини, Ръководител: доц. д-р Донка Ташева вх. № 152
Синтез и свойства на порести метал-органични материали (МОFs) за съхранение на водород, Ръководител: гл.ас. д-р Веселина Рангелова вх. № 138

 

ІІ. В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ (2000 лв.)

Име на проекта, ръководител
Разработване на атомистичен молекулно-механичен модел на течна маслена фаза от нискомолекулни алкани, Ръководител: доц. д-р Анела Иванова вх. № 122
Екометрична оценка на качеството и екотоксичността на водите по поречието на река Тунджа, Ръководител: доц. д-р Стефан Цаковски вх. № 128
Сребърни наночастици, отложени върху аминофункционализираниран субмикронен силициев диоксид – ефективен сорбент за специация и определяне на живак в повърхностни води, Ръководител: проф. д-р Ирина Караджова вх. № 124
Синтез и охарактеризиране на комплекси на лантаноиди с кумаринови производни, притежаващи флуоресцентни свойства, Ръководител: доц. д-р Мария Миланова вх. № 126
Изследване на антибактериалната активност на някои бис-кумарини и на техни лантаноидни комплекси, Ръководител: доц. д-р Мария Миланова вх. № 132
Структурен анализ на комплекси на метални йони от първа преходна серия с лигандите 1,3,5-tris(dimethylphosphinylmethinylmethoxy)benzene и bis((dimethylphosphinyl)methyl)amine, Ръководител: доц. д-р Галина Генчева–Кисьовска вх. № 130

 

2011 г.

І. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС

Име на проекта, ръководител Сума
1. „Хетероциклени аналози на комбретастатин А-4 като потенциални противотуморни агенти”. Ръководител: доц. д-р Огнян Петров 4000
2. „Формиране на научна грамотност: от научната химическа лаборатория до класната стая”. Ръководител: гл. ас. д-р Милена Кирова 4000
3. Влияние на химичния състав и обкръжението върху структурата и свойствата на антимикробния пептид ареницин-1”.Ръководител: доц. д-р Анела Иванова
Докторантски проект
2000
4. „Молекулен дизайн, синтез и приложение на флуорогенни субстрати за хистохимично локализиране на трипептидилпептидаза”. Ръководител: гл.ас.д-р Донка Ташева 4000
5. „Нано-флуидика на тънки течни филми върху химически и морфологично модифицирани повърхности”. Ръководител: гл.ас. д-р Стоян Каракашев 4000
6. „44-та Национална конференция на учителите по химия „Българското химическо образование в Международната година на химията”. 5000 Ръководител: проф. дхн Борислав Тошев Общ фонд на СУ*
7. „Нови материали като сорбенти за разделяне и концентриране на следи от токсични елементи в проби от околната среда, храни и напитки”. Ръководител: гл.ас. д-р Иванка Дакова 4000
8. „Синтез, характеризиране и адсорбционни свойства на хибридни микропорести материали”. Ръководител: гл.ас. д-р Веселина Рангелова 4000
9. „Зелен синтез на Ag и Au наночастици в разтвор и върху сфери SiO2. Антибактериално активност, сорбционни и каталитични свойства. Ръководител: гл.ас. д-р Пенка Цанова 4000
10. "Дотиране на нанокристали от цинков сулфид с йони на преходни метали". Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров
Докторантски проект
2000

 

2010 г.

І. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС

Име на проекта, ръководител Сума
1. «Изследване на характеристиките на учебната среда по химия в средното училище» Ръководител: гл.ас. д-р Милена Кирова 6000
2. «Нови нанопорьозни Ag-Cu структури получени чрез селективно разтваряне на единия компонент на сплавта» Ръководител: гл.ас.д-р Людмила Любенова 5500
3.«Умокряне на хидрофилни и хидрофобни повърхности от йонни течности» Ръководител: гл.ас. д-р Радомир Славчов 5500
4. «Получаване на стабилни геленит хидратни структури при стабилизиране на наши глини с Са(OH)2 и метакаолин» Ръководител: гл.ас. д-р Йордан Нинов 5500
5. «Синтез, фотофизични и каталитични свойства на флуоресцентини N-хетероциклени карбенови комплекси» Ръководител: гл.ас. д-р Петър Йотов Петров 5000
6. « Нови сорбенти на базата на хитозан за селективна твърдофазна екстракция на форми на токсични елементи» Ръководител: гл.ас. д-р Иванка Дакова 5000
7. «Синтез, конформационен анализ и антибактериална активност на нови полизаместени 3,4-дихидроизокумарини» Ръководител: гл.ас. д-р Милен Богданов 5000
8. «Синтез и охарактеризиране на дотиран с анноразмерно злато ZnO и приложението му за каталитично и фотокаталитично очистване на химични замърсители в течна и газова фази» Ръководител: гл.ас. д-р Боряна Донкова 5000
9. «Определяне на биодостъпната форма на 241 Аm в природни води с помощта на нови америций (ІІІ) трис-ß-дикетонатни комплекси» Ръководител: гл.ас. д-р Боян Тодоров 4500
10. «Изследване на промените в кристалната структура на полибутилентерефталат вследствие трансреакции, свързани с in situ полимеризация на цикличен бутилентерефталат в присъствието на някои мономери и полимери» Ръководител: д-р Антон Апостолов 4500
11. «Вграждане на лантаноидни комплекси с флуоресцентни свойства в органични и неорганични матрици» Ръководител: гл.ас. д-р Мирослава Гецова 4500

 

ІІ. ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ

Име на проекта, ръководител Сума
1. «Матрични пречения при определяне на живак в проби от околната среда, биологични и фармацевтични проби» Ръководител: проф. Д. Цалев 3000
2. «Теоретично изследване на магнитни и оптични свойства на полианилин» Ръководител: гл. ас. д-р Г. Маджарова 3000
3. «Кинетика на растежа на метални наночастици в присъствието на катализатор и отлагането им в тънки филми» Ръководител: доц. Цецо Душкин 3000
4. «Нови комплекси на платина и злато с дипиридиламин и дипиридилкетон – експериментално и теоретично изучаване на структурата в твърда фаза и разтвор» Ръководител: доц. Галина Генчева 3000

 

2009 г.

I. ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС

Име на проекта, ръководител
1. Синтез на амфифилни съполимери за модифициране на квантови точки за потенциално приложение като биомаркери. Ръководител: гл.ас. Христо Христов.
2. Колоидни полимерни частици като лекарствено-доставящи системи за терапевтично приложение. Ръководител гл.ас. д-р Димитър Димитров.
3. Изследване на учебните постижения на учениците и техния прогрес по „Химия и опазване на околната среда" според държавните образователни изисквания. Ръководител гл.ас. д-р Елена Бояджиева.
4. Синтез, характеризиране и приложение на силикагел модифициран с цистеин. Ръководител гл.ас. д-р Иванка Дакова.
5. Синтез и свойства на нови цвитерйонни съполимери на основата на 3-диметил- (метакрилоилоксиетил)амониев пропансулфонат и виниацетат във водна среда. Ръководител: доц. д-р Елена Каменска.
6. Синтез и спектрални изследвания на нови четирикатионни цианинови багрила като нековалентни флуоресцентни маркери за ДНК. Ръководител проф. дхн Тодор Делигеоргиев.
7. Дизайн, спектрално и структурно охарактеризиране на нови органични материали с нелинейно-оптични свойства и приложение във висшите технологии. Ръководител доц. д-р Божидарка Колева.
8. Синтез, химични превръщания и квантово-химични изследвания на фосфорсъдържащи кумаринови производни. Ръководител гл.ас. д-р Росица Николова
9. Получаване на заместени пролини - синтетични и квантово-химични изследвания. Ръководител: гл.ас. Донка Ташева.
10. Комплекси на циклодекстрини със стирилхетероциклени катионни багрила-нови стереоселективни оптични сензори за алифатни алкохоли и тертенови киселини. Ръководител: проф. дхн Иван Петков.
11. Присаждане на цвитерйонни полимери върху желатинови микро-и нанокапсули като нов метод за придаване на „stealth" ефект. Ръководител: гл.ас. Елена Василева.
12. Изследване кинетиката на разпределение на ПАВ в седяща капка; Разпределение на флуорофора в оптични кислородни сензори с помощта на флуоресцентна микроскопия. Ръководител гл.ас. Мирослава Гецова.
13. Нанокомпозитни материали и хибридни флми на основата на метални наночастици и неорганични оксиди: синтез, свойства и приложения. Ръководител: гл.ас. Пенка Цанова.
14. Получаване и свойства на метакаолин, получен от български обогатен каолин. Ръководител гл.ас. д-р Йордан Нинов.
15. Електрични и структурни характеристики на разредени водни разтвори на нейоногенни сърфактант хекса (етиленгликол) додецилетер С12(ЕО)6. Ръководител: гл.ас. д-р Анела Иванова.
16. Получаване на концентрирани емулсии с контролиран размер и полидисперсност на капките в тях. Ръководител: доц. д-р Славка Чолакова
17. Експериментално изследване и теоретично описание на високо концентрирани протеинови абсорбционни слоеве. Ръководител: гл.ас. д-р Кръстанка Маринова.
18. Синтез и цитотоксична активност на стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони: нови хетероциклени аналози на комбретастатин А-4. Ръководител: доц. д-р Огнян Петров.
19. Синтез и биологична активност на нови изохинолин-1(2Н)-они, съдържащи халконов фрагмент в структурата си. Ръководител: гл.ас. Меглена Къндинска.
20. Комплекси на метали от първи преходен ред с фосфиноксини и азот-съдържащи лиганди-в търсене на нови синергисти при екстракцията на неутрални метални комплекси. Ръководител: доц. д-р Галина Георгиева - Кисьовска
21. Нанокомпозити на базата на полибутилентерефталат, получен чрез полимеризация на циклични олигомери от двуалуминиев триоксид и въглеродни нанотръбички. Ръководител: д-р Антон Апостолов.
22. Нови нанопорьозни Ag-Cu и Zr-Cu структури, получени чрез селективно разтваряне на единия компонент на сплавта. Ръководител: ст.ас. Людмила Любенова.
23. Синтез, характеризиране и адсорбционни свойства на нови микропорести материали за съхранение на водород. Ръководител: гл.ас. д-р Веселина Рангелова.
24. Възстановка на тримерна геометрия на повърхности с помощта на стерео оптична микроскопия, SEM и ТЕМ. Ръководител: гл.ас. д-р Михаил Аврамов.
25. Изследване на ензимно-каталитични реакции в организирани молекулни среди с помощта на класически физикохимични методи и атомно-силова микроскопия. Ръководител доц. д-р Константин Балашев.
26. Синтез на 2-метакрилоилоксиетилфосфорилхолин и на негови биосъвместими полимери. Ръководител: гл.ас. Пeтър Пeтров.

 

II. ОБЩО УНИВЕРСИТЕТСКИ ФОНД

Име на проекта, ръководител
1. Микро-нано тримерна позиционираща система с обратна връзка за нуждите на оптична SEM и ТЕМ микроскопия. Ръководител: гл.ас. д-р Михаил Аврамов.
2. Високопроизводителни изчисления в естествени науки. Ръководител доц. д-р Леандър Литов.
3. Изследване пукнатинната устойчивост на стомани за метални съоръжения в АЕЦ. Ръководител доц. д-р Татяна Авджиева.
4. Изследване взаимодействието на мощно лазерно лъчение пренастройваемо около 3 микрона с меки тъкани. Ръководител доц. д-р Иван Бъчваров.

 

III. ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ

Име на проекта, ръководител
1. Получаване и охарактеризиране на прозрачни зол-гелни материали на базата на циркониев оксид. Ръководител: доц. д-р Стоян Гуцов.
2. Теоретична идентификация на спиновите състояния на проводящ полианилин (ПАНИ) - дуализъмполарони-биполарони. Ръководител: гл.ас. д-р Галя Маджарова.
3. Реологични свойства и взаимодействия в дисперсии, съдържащи частици, полимери и повърхностно активни вещества. Ръководител доц. д-р Теодор Гърков.
4. Създаване на нова технология за получаване на биоразградими подложки за тъканното инженерство. Ръководител: проф. дхн Михаил Евстатиев.

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Име на проекта, ръководител
1. 43-та Национална конференция на учителите по химия, международно участие на тема: „Европейски измерения на българското химическо образование" Ръководител проф. дхн Борислав Тошев.