Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Ден на отворените врати на Интегралния университетски център

   
Ден на отворените врати на Интегралния университетски център

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе Ден на отворените врати на Интегралния университетски център. Събитието бе организирано от Центъра за електронно обучение на СУ. Бяха представени резултатите от проект, целящ въвеждането на дистанционно обучение в педагогическите специалности на университета.

На откриването присъстваха заместник-ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика доц. д-р Николай Цанев, ръководителят на проекта проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, много преподаватели и студенти.

Подготовката на университетските преподаватели от педагогическите специалности се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011: Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение.

Събитието бе открито от проф. Герджиков, който поздрави колегите си за извършеното от тях: „Преди 5-6 години открихме, че имаме истинска нужда от това да имаме нови форми на обучение. Дистанционното и електронното обучение е това, което има перспектива през следващите десетилетия, нямаше как да го започнем със собствени усилия, защото то изисква огромни ресурси – и материални, и развиване на капацитета на тези, които ще обучават, и на инфраструктура и затова имахме нужда от финансова подкрепа“. Проф. Герджиков допълни, че предстои още много работа и изрази надеждата си, че отново ще бъдат постигнати отлични резултати.

1

В рамките на проекта са създадени 156 електронни курса, разработени в съответствие с европейските и световни стандарти за качество на електронното дистанционно обучение. Доказателство за това е успешното сертифициране на три от разработените курсове след продължила 6 месеца оценка на качеството им от международни оценители в рамките на Learning Agency Network LANETO. Курсовете имат Epprobate сертификат за качество (Epprobate - the international quality label for eLearning courseware). Проф. Герджиков връчи на Йонка Първанова, Любка Алексиева и на Галина Георгиева сертификати за европейско качество на създадените от тях курсове.

2

Ръководителят на проекта – проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт представи пред аудиторията постигнатите през последните години резултати и сподели опита в подготовката на 5 магистърски програми и една бакалавърска за дистанционно обучение, които ще стартират през следващите няколко години. В тези програми се обучават бъдещи учители, педагози и възпитатели, което означава че нововъведените форми и методи на преподаване и учене с посредничеството на дигиталните технологии ще имат ефект и върху качеството на средното образование в близко бъдеще.

3

С бюджет от 686 000 лв., 96% от който е усвоен в рамките на две години, 97 преподаватели от Факултета по педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика и методическите звена на Химическия, Физическия и Биологическия факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии бяха подпомогнати в трансформирането на своите курсове от традиционни в електронни. Повече от половината от тях ще бъдат сертифицирани като дизайнери на електронно обучение и онлайн преподаватели след преминаването на 240 часа обучения за работа с разнообразен софтуер, практическа работа по дизайн на електронни курсове и провеждането им със студенти.

Друга отличителна особеност на проекта е създаването на адаптирани към нуждите на студентите със специални образователни потребности (СОП) електронни учебни ресурси. Екип от специалисти по учебно съдържание, технологии за видео обработка и жестомимичен език са автори на 96 мултимедийни презентации със симултанен жестомимичен превод за студенти с увреден слух.

4