Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 17

   
Годишник, том 17

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 98 (17)

2012

 

София, 2013

 

Том 98 (17) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международната научна конференция “Културният диалог между Изтока и Запада”, посветена на 25 годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 50 годишнината от създаването на Института за източна философия, Токио.

 

Съдържание

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
КУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА

 

Секция: „История на културния диалог”  
   
Костадинка Паскалева. Свети Йоан Богослов и Премъдростта Божия 3
Александра Трифонова. Икона на св. Атанасий Атонски с житийни сцени и светци от Мелник (1757 г.) 25
Светозар Ангелов. Църквата „Св. Никола” в с. Вуково 45
Иван Патев. Лист на Никола Йованович Образописов: “За изображенiе на церква славянски светiй” 61
Лиляна Станкова. Нови декоративни елементи в иконата от ранния поствизантийски период XV-XVII в. 83
Никифор Харалампиев. Технологичен анализ на украсата в гръцкото изборно евангелие Cod. D. Gr. 212 от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” – предварителни резултати 101
Николай Шиваров. Есхатологични акутни виждания и активности на Запад и на Балканите през ХІ-ХІІ в. 121
Лиляна Симеонова. Казусът “Лотар ІІ” и „Отговорите” на папа Николай I до княз Борис 137
Стиляна Баталова. Ролята на доминиканските автори за рецепцията и разпространението на мотива за Rex Bulgarorum в западноевропейската историография 151
Снежана Ракова. Иван Дуйчев и научните контакти между Италия и България. Съвременни перспективи за издаването на италианските извори 167
Йосиф Мороз. Архетипика на ролята на свещеника в контекста на църковното сквернословие 175
Румен Бояджиев. Християнките, живели в Западните предели на Римската империя през ІV–VІ в., в призмата на женската християнска просопография /статистика и демографски характеристики/ 193
Калина Минчева. Исторически сведения за Полошкия манастир “Св. Георги Победоносец” 205
   
Секция: „История на литературния диалог”  
   
Don Francesco Braschi. La Biblioteca Ambrosiana: quattro secoli di dialogo е di conoscenza tra est e ovest 223
Erich Renhart. Lе patrimoine écrit dans la Méditerranée : témoin ďune globalisation médiévale 241
Татяна Славова. Още веднъж за бележката с името на презвитер Григорий в Архивния хронограф 247
Мария Йовчева. Късните гръцки заемки в преводите на преславските книжовници 259
Анисава Милтенова. Тълкованията на Василий Велики към книга на пророк Исаиа в средновековната славянска книжнина: нови данни 275
Вирджиния Радева. Книжовното наследство на Евтимий Търновски в светлината на исихазма 293
Евелина Минева. Службите за св. Петка в гръцките кодекси от колекцията на ЦСВП „Проф. Ив. Дуйчев” 299
Димитър Пеев, отец Козма (Красимир) Поповски. Църковно сказание – съвременен прочит на един класически текст 309
Мария Полимирова. Сбирката от старопечатни книги на Историческия музей в гр. Самоков (предварителни бележки) 321
   
Тържествено заседание, посветено на 50-годишнината от основаването на Института за Източна философия в Токио  
   
Аксиния Джурова. Още веднъж за иконографията на българските владетели княз Борис и цар Симеон (ІХ–Х в.) с оглед отношенията държава – църква 343
Tatsuya Yamazaki. Die negative Theologie und die Logik der Leerheit zum Dialog zwischen orthodoxer Theologie und Buddhismus 359
Юми Ниномия. Отвъд консуматизма на съвременните цивилизации – стремеж към достойно човешко съществуване 367
Емил Иванов. Иконографски интерпретации на богословската тематика при Псевдо-Дионисий Ареопагит и св. Григорий Палама и нейната рецепция при Майстер Екхард 375
   
Varia  
   
Cyril Pavlikianov. New Evidence for the Metropolitans of Lakedaimon during the 15th Century 395
Румяна Дечева. Описанието на подвързията на ръкописната и старопечатна книга като структурен анализ 415
Ивайла Богданова. Четвероевангелието Cod. gr. 281 от колекцията на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван дуйчев” (предварителни наблюдения) 431
Theodor Dimitrov. Toward the Impact of the Justinianic plague (541-750) on the Demographic Structure of the Byzantine Empire 457
Таня Галчева. Автограф на текст от проф. П. М. Бицили в архива на проф. Иван Дуйчев 471
Александра Трифонова. Медни плаки за направата на обкови на евангелия от манастира Косиница в Археологическия музей в София 473
   
Официална хроника  
   
Поздравителни адреси и приветствия към участниците в Международната научна конференция “Културният диалог между Изтока и Запада” 481
Вася Велинова. 25 години от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски” 491
Аксиния Джурова. Слово при откриване на конференцията, посветена на 25-годишнината от създаването на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” 495
Слово – приветствие на Дайсаку Икеда, Почетен Президент на Сока Гаккай Интернешънъл 501
Приветствие от Любомир Тодоров, Извънреден и Пълномощен Посланик на Република България в Япония 505
   
Удостояване с почетни звания и отличия на Софийския университет  
   
Вася Велинова. Профили по пътя на коприната 509
Йоичи Кавада. Културният диалог между Изтока и Запада - слово, произнесено на тържествената церемония по случай удостояването на проф. Й. Кавада с титлата“Доктор хонорис кауза” на СУ “Св. Климент Охридски” 511
Йоанис Теохаридис и България 515
Йоанис Теохаридис. Българо-кипърските отношения през вековете - слово, произнесено на тържествена церемония по удостояването на проф. Йоанис Теохаридис с почетен знак на СУ “Св. Климент Охридски” със синя лента 517
   
Избрани медиевистични издания 531
   
In memoriam 547