Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 16

   
Годишник, том 16

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 97 (16)

 

София, 2011

 

Том 97 (16) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международната научна конференция “100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев”, Варна, 5–7 октомври 2007 г., описи и други статии.

 

Съдържание

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ

 

Списък на участниците IX
Пленарни доклади  
   
Петер Шрайнер. Иван Дуйчев и международное византиноведение 3
   
Секция: Литература и изворознание  
   
Sever Voicu. D’Alexandrie aux Balkans: le nom d’Adam dans le Livre des secrets d’Hénoch (Charles 31 = Vaillant 11) 11
Цветана Чолова. Византийското интелектуално и научно наследство в средновековна България 27
   
Секция: История  
   
Dean Sakel. A Byzantine-Bulgarian Military Encounter during the Reign of Nicephorus III (?) 41
Павел Георгиев. Абодритите-преденеценти от междуречието на Тиса и Дунав през ІХ век 47
Албена Миланова. Динамика на селото в България под византийска власт (XI–XII век): между разорението и просперитета 67
Елена Костова. Нови изворови сведения, отнасящи се до моливдовула на Константинополския патриарх Макарий 79
Konstantin Totev. About a Group of Thessalonica Eulogia-Encolpions 85
Живко Жеков. От хоплит до скутарий 113
Кирил Траjковски. Средновековните цркви во градот Μορόβισδος во Македонија 121
Снежана Ракова. Историческа памет и история: произведения и творци от Късното средновековие в България и Сърбия 127
   
Секция: Изкуствознание  
   
Николай Шиваров. Изображението “Бог Вседържител” (Поява и развитие на идеята в библейския текст. Усвояване в изобразителното изкуство) 137
Patrick Lecaque. Quelques observations sur l’image du Christ en pied dans les peintures de « l’église effondrée » près d’Ivanovo 153
Костадинка Паскалева. Eрусалимията – знак за поклонничество до Светата земя 163
Zoran Rakić. The Cycle of the Patron-Saint in the Hilandar Church of Saint Sava of Serbia 185
Александра Трифонова. Палеологова икона с Разпятие Христово от археологическия музей – Варна 193
   
Секция: Ръкописната традиция на Балканите  
   
Аксиния Джурова. За “скрития” свят на ръкописите (Кой и как украсява средновековните ръкописи) 203
Мария Полимирова. Два новооткрити екземпляра на Четириевангелието на йеромонах Лаврентий 217
Иван Патев. Летописна книга при митрополитската църква “Успение Пресв. Богородици” в Самоков 225
   
Описи:  
   
Аксиния Джурова. Украсените гръцки ръкописи от Библиотеката на херцогиня Анна Амалия във Ваймар 245
Стоянка Кендерова. Нови постъпления в ориенталската сбирка на ЦСВП 275
Мария Полимирова. Славянски кирилски печатни книги от ХVІ–ХІХ в., съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ „Св. Климент Охридски” /каталог/ 279
   
Varia:  
   
Totyu Totev. Archeological Evidence about Backgammon and Chess in Medieval Bulgaria 319
Thomas Thomov. Once Again about the Borders of Chrelja’s Territory 329
Таня Галчева, Галина Петкова. Писма на проф. П. М. Бицили до акад. Ив. Дуйчев 337
Jordan Tabov, Kliment Vassilev. Coin Finds In Bulgaria for Half a Century: 1910–1959 355
Thomas Thomov. Where was the Russian Embolos in Constantinople 369
Калина Минчева. Статистически данни за градския живот в Кюстендилски санджак, според османския обширен регистър от 1570/73 г. 391
   
Илюстрации 423