Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ обявява свободни позиции в УЦИКТ

   

Срок за кандидатстване: 30 октомври 2013 г.

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии към СУ “Св. Климент Охридски” търси да назначи:

 

1. Началник отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Организира и ръководи дейността на Отдел „Приложно програмиране и софтуерна поддръжка“ (ППСП);
 • Разпределя задачите на служителите в отдела, обсъжда подготвените от тях предложения, анализи, становища и други документи;
 • Проектира и контролира процесите по изграждане, внедряване и сигурност на информационните системи и данните;
 • Грижи се за повишаване на качеството и сигурността на системите, мрежите и услугите;
 • Оценява използваните технологии и необходимостта от тях, препоръчва подобрения свързани с хардуера и софтуера и програмната среда

Изисквания:

 • Да притежава висше образование в сферата на информатиката и информационните технологии, инженерните науки или програмирането
 • Предишен общ опит на подобни позиции минимум 3 години
 • Познания и ползване на инструменти за автоматизация на софтуерното производство – среди за разработка, софтуерен мениджмънт, мониторинг, проактивна работа и превенция;
 • Опит в програмирането, дизайна на системи и системи клиент-сървър;
 • Познаване на съвременни информационни и софтуерни технологии, SOA, облачни и мобилни приложения
 • Познания в информационна сигурност: изграждане, функции и защита.
 • Добра комуникация по технически и административни въпроси;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Умения за делегиране на задачи и отговорности

 

2. Системен архитект в отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Осигурява избора на най-подходящ софтуер и хардуер за въвеждане на програмни продукти.
 • Съставя алгоритми и описания на бизнес процеси.
 • Разработва, планира и проектира хардуерни и софтуерни конфигурации за специфични приложения, включително за интернет, интранет и мултимедийни системи.
 • Участва в разработването на типовите документи за предоставяне на информационни услуги, технологичните карти на услугите и нормативната база, свързана с използваните технологии.
 • Координира и участва в разработването на софтуерни продукти и услуги.
 • Прилага систематизирани методики за анализ, дизайн и разработка на изискваните компоненти

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование по Компютърните науки, Информатика, Компютърни системи, Телекомуникации или Информационна сигурност
 • Предишен общ опит на подобни позиции минимум 3 години
 • Детайлно познаване на водещи Уеб технологии, съвременни методи за организацията на данни и начини за тяхното представяне; познаване и и владеене на съвременните операционни и офис-системи и среди за програмиране;
 • Познания и ползване на инструменти за софтуерен мениджмът, мониторинг, проактивна работа и превенция от водещи доставчици,
 • Познаване на съвременни информационни и софтуерни технологии, SOA, облачни и мобилни приложения
 • Познания по .NET 1.0+;
 • Опит с VB, ASP.NET, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Опит с MS SQL бази данни
 • Добри познания по PHP или Java;
 • Познания по HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Познания по SQL бази данни;
 • Опит в проектиране, изграждане, модифициране, интегриране и тестване на MS системи;
 • Добро владеене на английски език.

 

3. Програмисти в отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Създаване и поддържане на бази от данни, интеграция на приложенията с тях, изграждане и оптимизация на заявки и справки;
 • Структуриране на кода и документация;
 • Разработване и интегриране на WEB приложения;

Изисквания към кандидатите:

 • Диплома за средно или висше образование в сферата на информатиката и информационните технологии, инженерните науки или програмирането;
 • Предишен опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Познания по Обектно-ориентирано програмиране;
 • Детайлно познаване на водещи Уеб технологии, съвременни методи за организацията на данни и начини за тяхното представяне; познаване и и владеене на съвременните операционни и офис-системи и среди за програмиране;
 • Познания и ползване на инструменти за софтуерен мениджмът, мониторинг, проактивна работа и превенция от водещи доставчици,
 • Опит с VB, ASP.NET, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Опит с MS SQL бази данни
 • Добри познания по PHP или Java;
 • Познания по HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Познания по SQL бази данни;
 • Добро владеене на английски език.

Предимства:

 • Познания по AJAX, JSON
 • Опит в създаването и интегрирането на API ;
 • Опит в работа с WEB сервизи
 • Познания по .NET 1.0+;
 • Опит в проектиране, изграждане, модифициране, интегриране и тестване на MS системи;

 

4. Мрежови администратор в отдел „Системно и мрежово администриране“

Отговорности:

 • Администриране на опорна мрежа, сегменти LANs/MAN и следене състоянието и;
 • Мониторинг/анализ/отстраняване на проблеми по мрежата, с фокус основните мрежови възли и мрежови услуги;
 • Осигурява контрол за техническото състояние на мрежата на Университета, организира и реализира въвеждането в експлоатация, техническа поддръжка, подмяна, инсталиране и преконфигуриране на наличната техника – комутатори, маршрутизатори и сървъри, както и комуникационната инфраструктура.
 • Провежда проверки и профилактични огледи, осъществява технически контрол по работата на външни организации и доставчици на услуги, изготвя заявки за ремонт, осъвременяване или подмяна на оборудването.

Изисквания към кандидатите:

 • Предишен опит в проектиране и администриране на IP мрежови устройства и услуги;
 • Опит в конфигуриране и администрация на динамични протоколи за маршрутизация - BGP4+, OSPFv3;
 • Задълбочени познания за TCP/IP, Routing, Switching, проектиране и управление на мрежи;
 • Опит и познания в Линукс системно и мрежово администриране - DNS/DNSSEC, електронна поща, LDAP, CA, Zebra/Quagga;
 • Чужд език – добро владеене на технически английски;

Предимства:

 • Опит в поддръжка на информационо-комуникационни структури или центрове
 • Хардуер и мрежи – асемблиране,изграждане, поддръжка, диагностика,
 • Мрежова експертиза – Cisco , Juniper или други мрежови сертификати
 • Познания/опит в IPv6
 • Линукс сертификации като RedHat RHCSA/RHCE или еквивалентно ниво на опит в областта на Линукс

 

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и CV на български език с посочени телефон и e-mail за връзка се изпращат до 17:00 часа на 30.10.2013 г. на e-mail: info@ucc.uni-sofia.bg

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване. Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

 

Обява:

Ние предлагаме:

 • Работа в млад и мотивиран екип;
 • Възможност за професионално развитие;

 

Набиране на документи: