Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Създаден е Център за икономически теории и стопански политики към СУ "Св. Климент Охридски"

   

26.06.2012

 

С решение на Академическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" от 13.06.2012 г. към университета бе създаден Център за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) по инициатива на преподаватели от Стопанския факултет. Ръководител на центъра е зам.-декана по учебната и международната дейност на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски.

 

За контакти

СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

Бул. "Цариградско шосе" 125, Бл. 3

Каб. 501, тел. (02) 971 10 02 / в. 460

 

 

Мотивите за създаването на Център за икономически теории и стопански политики включват:

 

І. Актуалност на проблема

 • Социално-икономическото развитие в условията на последиците от глобалната криза поставя остро въпроса за необходимостта от алтернативи на господстващата в момента неокласическа теория.
 • В световен план се създават организации и мрежи от изследователи, които активно работят за популяризиране на постиженията на икономическите теории извън т.нар. „главно течение“ („мейнстрийм“).
 • Във водещи световни университети поради високия интерес на студентите, обществеността и научните среди се въвеждат специализирани курсове и публични форуми, посветени на алтернативните икономически учения и историята на икономическата мисъл.
 • Международни неправителствени организации осигуряват финансиране на научно-изследователската и популяризаторската работа в областта на алтернативните икономически теории и политики.
 • Важно е утвърждаването на ролята на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като средище на икономическата мисъл с най-дълга история в нашата страна.
 • Вписването в научния икономически дебат в страната и чужбина и налагането на Софийския университет като водеща изследователска институция в областта на икономическите теории предстои. Привличането на водещи специалисти по история на икономическите учения към работата на центъра ще увеличи престижа на учебното заведение.

 

ІІ. Организационен и институционален капацитет на Софийския университет и Стопанския факултет

 

Научни мероприятия и публикации

 • Университетът и по-специално Стопанският факултет имат дългогодишен опит в организирането на международни научни икономически форуми.
 • Факултетът има натрупан опит в публикуването на научни поредици от национални и международно признати специализирани издателства като Peter Lang Verlag.
 • Софийският университет е водеща образователна и изследователска институция с компетентност в близките до икономиката обществени науки като социология, психология, право, политология, което дава възможност икономическите теории и политики да бъдат разглеждани критично от различни перспективи, обогатявани и усъвършенствани.

 

Преподавателски кадри

 • Стопанският факултет разполага с хабилитирани специалисти в областта на икономическите теории, стопанската политика и история;
 • Преподавателският състав на факултета взаимодейства активно с утвърдени преподаватели от Германия, Франция, Швейцария и САЩ с висока компетентност в полето на икономическите теории и историята на икономическите учения.
 • В научните форуми и като хабилитирани преподаватели към факултета участват водещите имена в изследванията, посветени на икономическите теории в България – от икономическите университети, Института за икономически изследвания на БАН, неправителствени организации.

 

Образователни и проектни практики

 • Софийският университет има исторически най-дългия опит в страната в обучението по икономически теории с повече от стогодишна традиция, който може да бъде значително развит и популяризиран за превръщането на университета отново във водеща образователна и изследователска институция по икономически теории в региона. Постигнатите резултати от изследванията в тази област ще бъдат основа за разработване на виждания и препоръки за икономическата политика на България. Натрупаният опит и капацитет в привличането на проектно финансиране от Стопанския факултет ще допринесе в значителна степен за реализирането на целите на Центъра.

 

ІII. Значими практически ефекти

 • Разширяване на партньорската мрежа на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Стопанския факултет с международни научноизследователски организации; привличане на финансов ресурс за научни изследвания и публикации;
 • Повишаване на авторитета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Стопанския факултет в страната и чужбина като средище на икономическата мисъл, в което активно се работи в областта на развитието на икономическите теории и практическото им приложение.
 • Създаване и развитие на учебна документация, учебни материали, информационна база и повишаване на изследователския потенциал по проблемите на икономическите теории и политики;
 • Повишаване на собствения административен капацитет на университета в областта на изследователската и образователната дейност;
 • Създаване на по-благоприятна среда за млади учени.

 

V. Финансови ресурси

 • Основните дейности, реализирани от Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) ще се осъществяват на стопански принцип чрез привличане на външни инвестиции. На основата на договорното начало и проектния принцип ще се реализират приходи от Оперативните програми, от преки договори за публично - частно партньорство, от проекти по международни програми и институции. Конкретните финансови ресурси ще бъдат планирани чрез годишните бизнес - планове на Центъра.

 

 

В блога на Центъра вече се популяризират ключови за икономическата теория и стопанската политика публикации на водещи икономисти:

http://economictheoryandpolicy.blogspot.com

 

Центърът във Facebook:

http://facebook.com/economictheory