Начало / Университетът / Центрове / Център на технологии на информационното общество / Представяне

   

ЦТИО се утвърди като водещ университетски, научно-приложен, образователен, експертен и консултантски център в национален, регионален и европейски мащаб. От създаването до момента центърът е спечелил, организирал и управлявал на национално, а в 5 случая - и на европейско равнище, над 70 проекта, в това число 3 проекта по Хоризонт 2020, 14 проекта по Седма рамкова програма, 11 проекта по Шеста рамкова програма, 15 проекта по Пета рамкова програма, 7 проекта по Четвърта рамкова програма, 7 проекта по ФАР и ФАР ТЕМПУС, 18 проекта по програмите Еразъм, Сократ и Леонардо и др.

ЦТИО при Софийски университет е координиращо звено в EURAXESS мрежата. Тя има за цел да съдейства на гостуващи и заминаващи учени като част от Европейската мрежа EURAXESS.

ЦТИО катализира изследвания, които са на европейско равнище и създава академичен капацитет на ФМИ и на други звена на СУ. Резултатите от проектите целенасочено и систематично се пренасят и в обучението на всичките му равнища, което допринася за неговото модернизиране и развитие.

През целия период на съществуване центърът, на база на натрупаният опит в разработката, изпълнението и управлението на проекти, подпомага с консултации, експертизи и конкретни предложения ръководствата на ФМИ и на СУ. В резултат на дейността на ЦТИО, в продължение на години систематично бе изграждан капацитет за проектна дейност, който е изключително важен в момента не само за СУ, но и за страната. Ръководството на центъра, както и участниците в отделните проектни екипи, са готови да разширят своята роля в рамките на СУ, като предоставят на всички желаещи от университета експертна и консултантска помощ по време на всички етапи на жизнения цикъл на един проект.