Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Документи за кандидатстване

   

Чл.15. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване от 21 юни до 6 юли (без неделните дни) в сградата на Ректората.
Документи се приемат и в офисите на ЕООД-ЦКПИ в страната до 4 юли (Приложение 6).
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец).
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно или колежанско образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;
2.1. Завършилите небългарски училища представят легализирана от Министерството на образованието и науката (МОН) диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети.
3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. Внесена такса за участие в кандидатстудентските изпити не се възстановява;
3.1. Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внесе и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ "Св. Климент Охридски" (Приложение 5);
3.2. Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади, участници в национални състезания и кандидати, желаещи да ползват оценка, получена на предварителните изпити и които няма да се явят на изпити от основната кандидатстудентска кампания, заплащат такса в размер на един изпит;
3.3. Кандидатстващите по чл. 26, ал. (2), (3) и (4) също заплащат такса в размер на един изпит, при условие, че няма да се явят на кандидатстудентски изпити;
3.4. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи;
4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия, биология, български език и литература, испански език, руски език, английски език и философия представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН;
4.1. Първенците на националните олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и биология представят документ, издаден от Декана на съответния факултет за оценката по съответния предмет.
5. Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), защитили дипломна работа в съответния профил или положили зрелостен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището.
6. Участниците в националните състезания по Химия и опазване на околната среда, Природни науки и екология, История и цивилизация, Физика и участниците в Турнира на младите физици представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет.
7. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен поне първи курс на обучение с положени всички изпити.
8. Кандидатите за специалностите: Педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Логопедия задължително минават на предварителна проверка на говорни и комуникативни способности. На този изпит се явявят и завършилите колежи, кандидатстващи по реда на чл. 14, ал. (3). Изпитът се провежда от двучленна комисия, която работи в периода на подаване на документите и на 13, 17 и 19 юли 2007 г. от 14.00 ч.
(3) Кандидатстващите по реда на ал. (2), т.т. 4, 4.1., 5, 6, 7 и 8 подават документи в зала 241 - северно крило на Ректората.
(4) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия.
(5) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички документи или не са попълнени точно и четливо.
(6) При подаване на документите длъжностното лице поставя един и същи входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента, като не носи отговорност за попълнените документи.

Чл.16. (1) След срока, определен в чл. 15, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.
(2) Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи.