Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Такси за участие в кандидатстудентски изпити

   

1. Кандидат-студентите да заплащат такса в размер на 20 лв. за всеки изпит.
2. Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади; участници в национални състезания, желаещи да ползват оценка, заплащат такса за кандидатстване в размер на 20 лв. и подават документи в зала 241, северно крилона Ректората, II етаж.
3. Кандидат-студенти, желаещи да ползват оценка, получена на предварителната кампания и заявили, че няма да се явят на изпити от редовната кампания, заплащат такса в размер на 20 лв. Тези кандидати подават документи и заплащат такса в зали № 243, 255 и 256 на Ректората, северно крило II етаж.
4. Кандидатстващите по реда на чл. 26, ал. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2007/2008 година заплащат такса в размер на 20 лв. при условие, че няма да се явяват на кандидатстудентски изпити. Тези кандидати подават документи и заплащат такса в зала 241, северно крило на Ректората, II етаж.
5. Внесената такса за кандидатстване не се възстановява.
6. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст); инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
7. Таксата за кандидатстудентските изпити може да бъде внесена и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

Така обявените такси са въз основа на ЗАПОВЕД № РД19-582 / 20-06-2007 г. на Ректора на СУ и чл. 1 и чл. 5 от Постановление № 127 от 02.06.2007 г. на Министерския съвет и Правилника за приемане на студенти в СУ за учебната 2007/2008 г.