Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

Закон за развитието на академичния състав в Република България
(обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... изм. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.)

 

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31.10.2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25.09.2019 г., 30.10.2019 г., 29.01.2020 г., 26.02.2020 г., 27.05.2020 г., 21.10.2020 г.,16.12.2020 г., 26.05.2021 г., 30.06.2021 г., 13.07.2022 г. и 28.06.2023 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

 

Процедури по заемане на академични длъжности

Процедури по придобиване на научни степени