Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с оценки от държавни зрелостни изпити, положени през 2008, 2009 и 2010 г.

   

Философски цикъл: Философия, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Български език и литература: Психология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Румънска филология, Арменистика и кавказология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация: Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт, История и география

Английски език: Психология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Английска филология, Португалска филология, Скандинавистика, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика Индология, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Немски език: Психология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Немска филология, Скандинавистика, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Френски език: Психология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Френска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Испански език: Психология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Испанска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, Логопедия

Италиански език: Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка фи-лология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна е начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Руски език: Психология, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика на масовата и художествената комуникация, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогиа, Специална педагогика, Логопедия

Математика: Математика, Информатика, Приложна математика, Математика и информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационни системи, Статистика, Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Комуникации и физична електроника, Химия, Химия и информатика, Компютърна химия, Инженерна химия и съвременни материали

Физика и астрономия: Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Комуникации и физична електроника, Химия и физика, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали

Химия и опазване на околната среда: Химия, Химия и физика, Химия и информатика, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали, Медицинска сестра

Биология и здравно образование: Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда, Биотехнологии, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Екохимия, Биология, Биология и химия, География и биология, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Физическо възпитание и спорт, Медицинска сестра

География и икономика: География и биология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт, История и география