Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евангелос Демокритос Калфопулос, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Евангелос Демокритос Калфопулос на темаPhilosophical Irony: a metaphilosophical study, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Александър Любенов Гънгов
Председател на научното жури: доц. дфн Димка Иванова Гичева-Гочева

Автореферат

Рецензии:

Становища: