Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дебора Миленова Вълкова-Терзиева, Юридически факултет

Заседателна зала 2, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

 

Публичната защита ще се проведе на 14.06.2023 г. с начален час 16.00 ч. в Заседателна зала 2, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

Председател на научното жури: проф. дюн Борис Велчев

 

Автореферат - Дебора Вълкова-Терзиева

 

Рецензии от:

- Рецензия проф. Чинова

- Рецензия на проф. Велчев

 

Становища от:

- Становище Г. Маринова

- Становище доц. Кузманова

- Становище от Е.Салкова