Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Кръстев Недялков, Факултет по химия и фармация

Зала 202 на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Мартин Кръстев Недялков на тема: “Изследване на влиянието на лантаноидните йони върху някои физични свойства на волфрамати от типа MW2O8 (M= Zr, Hf)” по професионално направление 4.2 Химически науки /Неорганична химия/.

Научни ръководители: проф. д-р Мария Милинова Миланова и доц. д-р Мартин Петров Цветков

Председател на научното жури: проф. дхн Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107