Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1 Медицина (Хигиена), обявен в Държавен вестник, бр. 61 от дата 02.08.2022 г.