Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в Отдел „Макропруденциални инструменти и политика“

   

18.11.2022

 

Българската народна банка, Дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“ обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в Отдел „Макропруденциални инструменти и политика“.

С-какво-се-занимава-БНБ-1

Обща характеристика на длъжността:

Извършва макропруденциален анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участва в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата система. Участва в разработването и провеждането на макропруденциални стрес тестове и симулации.

 

Минимални изисквания:

 • Висше икономическо образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности: финанси, макроикономика, международни икономически отношения, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Отлични познания за работа с MS Office.

 

За предимство се считат:

 • умения за работа с бази данни;
 • аналитични разработки или научни публикации;
 • предишен трудов опит или стаж в банковата и финансовата сфера, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
 • умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще включва въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 09.12.2022 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org , като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.