Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2022/2023 академична година

   

11.11.2022

 

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националната агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано. Подробна информация за конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете тук .

Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 15 юли 2023 г. (проект 2020-1-BG01-KA107-078449) и до 15 юли 2024 г. (2022-1-BG01-KA171-HED-000076603).

Ка107-преподаватели

Информация за конкурса:

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

 

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление – по образец (Приложение 1);
  2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);
  3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

 

Подаване на документите:

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 15 декември 2022 г., 17:00 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

 

Резултати:

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уебсайта на програма Еразъм+ на 20 декември 2022 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.