Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / Геология / Квалификационна характеристика

   

Обучението по геология у нас започва през 1891 година, когато към Висшето училище е открит отдел по естествена история и се четат първите лекции по геология и минералогия. Днес в специалност геология се подготвят специалисти, които се занимават с изучаване на:

 • строежа и геоложката история на Земята;
 • процесите, които се извършват във вътрешността на планетата и на нейната повърхност;
 • закономерностите на натрупване и разпространение на полезните изкопаеми - рудни, нерудни, въглища, нефт и газ.

Обучението по геология се извършва в две образователни степени - бакалавър и магистър, съответно в 8 и 3 семестъра. Бакалавърското ниво дава фундаментални знания във всички области на геоложките науки. Студентите завършват с писмен държавен изпит. Магистърското образование по геология дава възможност на студентите за профилиране в следните основни направления:

 • палеонтология и стратиграфия;
 • геотектоника;
 • минералогия и кристалография;
 • нефтена и въглищна геология;
 • рудология и геохимия;
 • геология и околна среда.

Магистърската степен завършва с магистърска теза, която се разработва през третия семестър на обучение успоредно с учебните занятия.

Учебната и научно-изследователската работа се осъществяват в специализирани, добре оборудвани лаборатории: шлифовопетрографска, химическа, рентгенова, спектрална, инфрачервена и Раманова спектроскопия, атомна абсорбция и пламъчна фотометрия, руднопетрофизична, лаборатория по въглищна петрология и органична химия, в които се изследват скали, руди и минерали.

В помощ на учебния процес са двата музея по Палеонтология и геология и по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

Завършилите специалност геология могат да работят в:

 • геолого-проучвателните и минно-добивните предприятия в страната;
 • лаборатории и ведомства, свързани с опазване и възстановяване на природната среда;
 • лаборатории за изследване на веществения състав на скали, руди и минерали, нефт и газ;
 • проектантски организации, институти и фирми.