Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Георгиева Каприева, Философски факултет

бул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, 3 етаж, зала 63 и он-лайн в електронна платформа MS Teams на следния линк: Click here to join the meeting

Публична защита на редовен докторант ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КАПРИЕВА по професионално направление 3.2. Психология, Културна и диференциална психология (на български език).

Тема на дисертацията: „ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАГЛАСИ КЪМ ПРОФЕСИЯТА СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ АКТЬОРИ“.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 17.09.2021 г. в 13:20 ч.