Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОРЕЖИСУРА / Аудиопродукция и мастеринг

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

 

Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев

 

Тел: 02/970 62 45

 

e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма „Аудиопродукция и мастеринг“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звукови технологии, и имат завършена бакалавърска степен . Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

 

В Магистърската програма „Аудиопродукция и мастеринг“ се изучават задължителни музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на музикалнните медийни технологии и тонрежисура. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност “ Аудиопродукция и мастеринг ” придобиват :

 

 • Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на:

 

аудиовизуалния дизайн, инструментознание, постпродукция и мастеринг процеси, съвременни направления в музиката и изкуствата, сценично озвучаване;

 

 • Специализирана подготовка, която включва :

 

основи на тонрежисурата, аудиомонтаж, звукотехника, електроакустика, компютърен аранжимент, компютърен нотопис, постпродукция, мастеринг процеси.

 

 • Практико-приложна подготовка, която включва:

 

ефирна тонрежисура, практика в национална, ефирна и електронна медия , практика в театър или музикална институция;

 

Професионални компетенции

 

Завършилите магистърската програма по специалност „Аудиопродукция и мастеринг” придобиват професионални умения за:

 

 • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи,
 • аналогови и цифрови смесителни пултове;
 • озвучаване и запис на концерти; многоканални звузаписни технологии
 • смесване в реално време; мастериране

 

 

 

Придобилите професионална квалификация “ Звуков дизайнер, Тонрежисьор" притежават изградени компетентности, свързани с:

 

 • инструментални и микрофонни озвучителни техники;
 • свойствата на звука, за неговите характеристики, за акустичното пространство;
 • постпродукция и теренен звукозапис на видео и кинопродукция

 

Завършилите магистърска програма “Аудиопродукция и мастеринг ” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “ Звуков дизайнер , Тонрежисьор " се реализират като:

 

 • тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
 • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
 • музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.

 

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма „Аудиопродукция и мастеринг“ могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

Класирането за магистърска програма „Аудиопродукция и мастеринг“ – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и приемен изпит-събеседване по представен аудиопроект, ( композиция, ремикс, рекламен спот, и др) самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен насител, в некомпресиран аудиоформат.