Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика – педагогика на математиката в предучилищна възраст), обявен в ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г.