Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 29 май 2021 г. от 9.00 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по биология за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 г.

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използване на 30 % от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряване на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен с времетраенето на изпита е четири и половина астрономически часа и се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Компонент 1 „Тест“ е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология.

Компонент 1 „Тест“ се състои в решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения.

Компонент 2 е развиване на тема от учебния материал от VIII, IX и X клас. Този компонент е за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността „Медицина“. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

Тематичната част трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по биология. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на биологичните термини; обща биологична и езикова култура на кандидата.